תקנון חנות אונליין
תקנון “פולט בדרכים " חנות אונליין – il.co.paulette://https
להלן תנאי השימוש באתר “פולט בדרכים " חנות אונליין – il.co.paulette://https
1 .הגדרות
https://paulette.co.il – האינטרנט אתר. 1
2 .העוסק המורשה הפטור – הרדי לשם, מס' ח.פ.69167245 .לרבות בעלי מניות, נושאי משרה, מנהלי,
עובדי, ספקי החברה וכל הפועל מטעמה. החנות אונליין הינה בעל זכיון מטעם קפה פולט במשכן להפעיל
שירות משלוחים ואו מכירה באיסוף עצמי של המוצרים באתר.
3 .חנות – חנות אונליין באתר בלבד (להלן: “החנות אונליין") יובהר כי תקנון זה מתייחס רק לחנות
הוירטואלית.
4 .משתמש – אדם מעל גיל 18 ,אשר ביקש להירשם לחנות לשימוש אישי, סביר ולמטרות חוקיות. אשר
מילא את טופס ההצטרפות על מנת לבצע הזמנות בחנות.
6 .פרסומים – הצעות לרכישת מוצרים במחירם הרגיל ו/או במחיר מוזל בחנות.
7 .ערוצי פרסום – אתר האינטרנט, החנות, משתמש פייסבוק של החנות, הודעות טקסט
(טקסט/ווטסאפ,מסנג׳ר וכו) והודעות דוא"ל.
8 .תנאי רכישת מוצרים ו/או שירותים – כמפורט בתקנון שלהלן.
9 .Cookies) עוגיות) – קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן משתמש
החנות, במטרה לאפשר תפעול תקין של החנות באתר והתאמתו למשתמש ע"י איסוף נתונים סטטיסטיים
(כהגדרתם להלן) כגון:
* הדפים בהם גלש המשתמש.
* משך הזמן בו שהה המשתמש בחנות.
10 .המשתמש – המזמין אשר ביצע הזמנה בחנות, גם אם לא אושרה הזמנתו.
11 .חברת השליחויות – כפי שתתופעל ע״י העסק (הזכות להחליף/להפעיל חברת שליחויות שמורה
לחנות.
12 .מוקד הזמנות – באתר החנות.
13 .טלפון מוקד ההזמנות – 6665881-08.
2 .מבוא
1 .המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2 .הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראות תקנון זה.
3 .הוראות תקנון זה מתייחסות לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
4 .תקנון זה נועד להסדיר את כללי השימוש וההזמנות בחנות וכן את הכללים על פיהם מתנהלת החנות.
5 .השימוש ו/או הביקור בחנות ייעשה בכפוף לתנאים ולהוראות תנאי השימוש, כדלהלן.
6 .תנאי השימוש בחנות יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש בחנות ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמשי
החנות לבין החנות.
7 .משתמשי החנות נדרשים לקרוא את תנאי השימוש בתקנון זה בקפידה בטרם יעשו בו שימוש.
8 .משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקש להימנע משימוש כלשהו בחנות.
9 .רשאים לבצע הזמנות מהחנות כל משתמש שאישר את תנאי תקנון זה וכשיר לעשות שימוש מבחינה
משפטית.
10 .בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם
החנות, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
11 .הרישום בחנות והשימוש וההזמנה ממנה הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש.
3 .התחייבויות משתמש החנות
1 .המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש בחנות, אלא למטרה שלשמה היא מיועדת ובכלל זה
למטרה חוקית בלבד.
2 .אין לפרסם או להעביר באמצעות החנות, לרבות בשלב מסירת פרטים אישיים כל מידע שהוא שקרי,
מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות
הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לחנות.
3 .על משתמש החנות חל איסור לפרסם או להפנות לאתרים אחרים ו/או חנויות ו/או קבוצות פייסבוק ו/או
דפים אחרים, באמצעות החנות.
4 .על משתמש החנות חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב
של בעלי החנות והחנות ו/או פגיעה בצדדים שלישיים ו/או שימוש המהווה עבירה על כל חוק כלפי בעלי
החנות ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות
אזרחיות ע"י בעלי החנות ו/או צדדים שלישיים, זאת עפ"י הוראות הדין.
4 .אישור התקנון / רישום משתמש בחנות
1 .עם ביצוע ההזמנה בחנות תתבקש לאשר כי קראת והבנת את מלוא תנאי התקנון. אנא קרא היטב את
התקנון, תוכנו ורק לאחר מכן אשר כי קראת והבנת את התקנון. ככל ואינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאי
התקנון עליך לעזוב לאלתר, את אתר החנות ולהפסיק את השימוש בו.
2 .אישור התקנון על ידי משתמש תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי
תקנון זה.
3 .מבלי לגרוע מהאמור פרק 4 סעיף 2 לעיל, ביצוע כל פעולה על ידי משתמש בחנות תהווה אף היא ראיה
מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה, והמשתמש מוותר מראש על כל
טענה כנגד החנות ו/או בעלי החנות למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות החנות עפ"י תנאי תקנון זה,
אף אם לא אישר את תנאי התקנון.
5 .שינוי תנאי התקנון
1 .הנהלת החנות רשאית לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת ובלבד שנתנה על כך הודעה מראש
למשתמשים באחד מערוצי הפרסום.
2 .יובהר כי החנות רשאית בכל עת ואף ללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק את פעילות החנות ו/או להוריד
החנות מהאוויר מכל סיבה שהיא ולא תהא בכך הפרה של החנות כלפי משתמשי החנות.
3 .ככל והנהלת החנות הודיעה על שינוי התקנון מלבד ההודעה שתפורסם למשתמשים באחד מערוצי
הפרסום, יתבקשו המשתמשים לאשר את תנאי התקנון החדש ועד שלא יעשו כן לא יוכלו להשתמש
בשירותי החנות.
4 .משתמש שהשימוש שלו בחנות הושהה ו/או נחסם כתוצאה מאי אישור התקנון על שינויו כאמור בסעיף
ה' 3 יהא מושתק מלהעלות כל טענה כלפי בעלי החנות ו/או בעלי החנות.
6 .ביצוע הזמנה
1 .לצורך ביצוע הזמנה, על כל משתמש לפתוח חשבון ראשוני באתר האינטרנט.
2 .הזמנות יבוצעו בחנות ע"י בחירת מאפיין המוצר – גודל וכו', כמויות והוספתם לעגלת הקניות.
3 .בתום הוספת המוצרים לעגלת הקניות ולאחר השלמת מינימום הזמנה (מינימום הזמנה הינו אפס –
מינימום זה בתוקף עד שינוי ההחלטה ע״י בעלים/הנהלה של החנות), ובכפוף לכך שמקום האספקה נמצאת
בטבלת אזורי החלוקה. על המשתמש לוודא את פרטי המוצרים, כמותם ומחירם ולהקליד קוד קופון, ככל
וקיים.
4 .לאחר מכן יידרש המשתמש ללחוץ על לחצן "המשך לתשלום".
5 .השלמת ההזמנה תתבצע לאחר שימלאו פרטי המשתמש הרללונטים , יידרש להקליד את כתובת דוא"ל
שלו, ולמלא פרטי חיוב ומשלוח. יובהר כי על המשתמש למלא פרטים מלאים, מפורטים ומדויקים, ככל
שניתן לרבות לגבי מיקום האספקה. בעלי החנות אינם אחראים למידע שגוי שיישלח ע"י המשתמש. במידה
והמשתמש לא מילא את כל פרטיו/לא נתן את הכתובת המדויקת/לא כתב את זמן הגעת המשלוח וכדומה –
נציג החנות יצור קשר עם המשתמש על מנת לקבל את כל הפרטים והמידע החסרים.
6 .יובהר כי הקלדת פרטים כוזבים בחנות הינה עבירה פלילית. בעלי החנות ינקטו צעדים משפטיים נגד
אותו המשתמש.
7 .לאחר שילחץ המשתמש על שליחת ההזמנה יישלח לו באופן אוטומטי אישור עם פרטי הזמנתו והודעה
בדבר גביית התשלום. יובהר כי אישור זה לא מהווה אישור החנות על ביצוע ההזמנה ו/או אישור החנות על
הימצאות מוצר מסוים במלאי.
8 .כמו כן, חשבונית תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש לאחר גביית התשלום.
9 .תעודת משלוח מודפסת תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש.
10 .הזמנה שתתקבל בחנות מעבר לשעות פעילות המשלוחים, כפי שמפורטות בסעיף ח' להלן, תבוצע ככל
האפשר ביום העסקים הבא.
11 .במידה והלקוח הזמין הזמנה – וקבע שהתשלום יהיה במזומן – באחריות המזמין לתת את המזומן בדיוק
בסכום כפי שנקבע בהזמנה/חשבונית לשליח – וכמו כן באחריותו וחובתו לשלם את ההזמנה בזמן המסירה.
12.במידה והלקוח הזמין הזמנה בתשלום במזומן – והשליח/נציג העסק הגיע ללקוח והמזמין לא היה במקום
ואו מסרב לשלם את ההזמנה ,הלקוח יחוויב במלוא סכום ההזמנה כולל המשלוח -יעמוד לרשות החנות
הזכות לגבות את התשלום מהלקוח בכל האמצעים החוקיים הקיימים בחוק.
13 .התמונות המופיעות בחנות הינן הצעות הגשה, להמחשה בלבד. לאור האמור לעיל, ייתכנו שינויים בין
מראה המוצר בחנות האינטרנטית לבין המוצר שיתקבל.
7 .מחירי מוצרים ומבצעים
1 .המחירים המפורסמים בחנות האינטרנטית הינם רלוונטיים לרכישה דרך החנות האינטרנטית בלבד.
2 .מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח.
3 .החנות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים.
4 .אין כפל מבצעים.
5 .יכול להיות חלק מהמוצרים שהמזמין הזמין צריכים להיות מוזמנים מראש מספר ימים – באחריות החנות
לצור קשר עם הלקוח ולעדכן אותו בכך ,במידה ולא יסכים הלקוח להמתין ,תעמוד הזכות הלקוח לבטל את
ההזמנה וגם לקבל את התשלום חזרה.
8 .משלוחים
1 .משלוחים יבוצעו רק לישובים שנמצאים בטבלת אזורי החלוקה שלהלן.
2 .המשלוחים הרגילים יבוצעו בימים ראשון עד שישי, בין השעות 00:18-00:8 .וביום שישי בין השעות
00:13-00:8 .ההזמנה תבוצע בדרך כלל אחר הצהרים בימים א-ה וביום שישי בשעות הצהריים (זאת
בכפוף לעיכובים בלתי צפויים ואירועים שאינם בשליטת החנות). למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע המשלוח
הינו בכפוף לכך כי המוצר(ים) נמצא(ים) במלאי החנות.
3 .יובהר כי החנות אינה מתחייבת לשעות פעילות משלוחים הרגילים בערבי חג ומועדי ישראל, ואירועים
נוספים כדוגמת: יום האהבה הלועזי, יום האהבה העברי ויום האישה.
4 .חרף האמור בסעיף 6 פרק 8 להלן, החנות מתחייבת לבצע את המשלוחים ביום ההזמנה, כל עוד
המוצרים קיימים במלאי ובכפוף לשעות פעילות מרכז ההזמנות.
5 .בעת תיאום הזמנה יידרש המשתמש למסור טווח של 3 שעות, בהן יימסר לו המשלוח.
6 .המשתמש מתחייב כי במהלך השעות שתואמו לאספקת המשלוח יהא נציג מעל גיל 18 מטעמו במקום
האספקה. החנות לא תהא אחראית לאספקת הזמנה בה לא נכח נציג בגיר במקום ולמוצרים שהוזמנו.
7 .במידה ולא יהא נציג בגיר במקום האספקה – נציג החנות יצור קשר טלפוני עם המשתמש וככל שלא
יהיה מענה יוחזר המשלוח לחנות והודעה על כך תישלח למשתמש שיידרש להגיע לאסוף את המשלוח או
לחילופין לשלם על משלוח חוזר בהתאם ללוח הזמנים של החנות.
8 .משלוח למוסדות שהגישה אליהם מוגבלת/מגדלי משרדים -המשתמש ו/או נציג בגיר מטעמו יידרשו
להמתין למשלוח במקום אפשרי לכניסת אורחים – בתיאום עם השליח (זמן המתנה של עד 10 דק').
9 .דמי המשלוח עשויים להשתנות, בין היתר, בשל המוצרים שהוזמנו וכמותם. הודעה על כך תימסר
למשתמש.
טבלת איזורי חלוקה
הערות שם היישוב
באר שבע
משלוח רגיל עד 30 ש״ח
משלוח מהיר עד שעה מהזמנה עד
50 ש״ח
9 .טריות המוצרים
1 .החנות מתחייבת לטיב מוצריה ולטריותם. החנות ממליצה לפעול בהתאם להמלצותיה כפי שיפורסמו על
גבי המוצרים על מנת לשמור על טריות המוצרים.
2 .החנות עושה ככל שניתן על מנת למסור למשתמש מוצר טרי שנארז בצורה המתאימה ביותר עם
המלצות לצריכה נכונה.
3 .צריכת המוצרים היא באחריות מלאה של המשתמש ומי מטעמו.
4 .משתמש אחראי לבדיקת רכיבי המוצרים לצורך בדיקת אלרגיות ו/או רגישות לרכיבים מסוימים, במקרה
שקיים אצל המשתמש ספק כלשהו – על המשתמש לברר זאת עם מרכז ההזמנות. בכל מקרה על כל
משתמש להקפיד על בדיקת רכיבי המוצר לשם שלילת רכיבים העלולים לסכנו.
5 .החנות אינה אחראית לכל נזק שייגרם לאדם שיצרוך את מוצריה בשל אלרגיה ו/או רגישות מסוימת.
6 .המשתמש אחראי לצרוך את המוצרים בהתאם לתאריך התוקף הנקוב עליהם.
7 .למען הסר כל ספק – החנות אינה מייצרת את המוצרים המסופקים באתר – אלא רק משלחת אותם ,ואו
קונה אותם מצד שלישי ומספקת אותם ,כל טענה על המוצר (טריות/אלרגנים/כמות סוכר/דיאטתי/וכו) תופנה
לצד שלישי.
10 .שינוי/ביטול הזמנה ע"י המשתמש
1 .משתמש המבקש לשנות/לבטל את הזמנתו יעשה זאת בסמוך ככל האפשר לביצוע ההזמנה ובכפוף
לשיחה טלפונית של המשתמש עם מרכז ההזמנות. במידה ושינוי/ביטול ההזמנה תתקבל לאחר הכנתה
למשלוח – בקשת השינוי/ביטול ההזמנה לא תתקבל, המשלוח יבוצע כמתוכנן והמשתמש יחויב כנדרש.
2 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לבטל הזמנה במידה וההזמנה מתוארכת ליום אחר (עד 24 שעות לפני
תאריך האספקה). מובהר כי על המשתמש להודיע לרשת על כך באימייל או בטלפון.
11 .ביטול הזמנה ע"י החנות
1 .החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שהתקבלו, זאת באמצעות הודעה שתימסר
למשתמש באמצעות הודעת דוא"ל, הודעת טקסט או שיחת טלפון. החנות לא תישא באחריות כלפי
המשתמש בשל ביטול ההזמנה על ידה.
2 .החנות רשאית לבטל הזמנות מסוימות שבהתאם לשיקול דעתה לא יתאפשר לה לבצע במועד ו/או
כנדרש. הודעה על כך תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש ו/או בהודעת טקסט.
12 .התחייבויות חבר המועדון
1 .הצטרפות למועדון הלקוחות של החנות כרוכה בתשלום חד פעמי בסך של 0) אפס) ש”ח.
שינוי דמי חבר המועדון – יהיה בהחלטת החנות/העסק
2 .האחריות על מילוי הפרטים בטופס ההצטרפות ועדכונם הינה על המשתמש אשר מתחייב למסור אך ורק
פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי בעלי החנות ו/או מי מטעמם לעניין אי קבלת פרטים בשל
טעות ו/או אי דיוקים בפרטי זיהוי המשתמש או כתובתו.
3 .המשתמש מתחייב שלא לנצל לרעה את הרשמתו לחנות. כל ניצול לרעה יגרום להסרת שמו מרשימת
משתמשי החנות ויקנה לבעלי החנות הזכות לפעול כנגדו בהתאם לכל דין.
עומר
משלוח רגיל עד 40 ש״ח
משלוח מהיר עד שעה וחצי מהזמנה
עד 75 ש״ח
מיתר
משלוח רגיל עד 50 ש״ח
משלוח מהיר עד שעה וחצי מהזמנה
עד 95 ש״ח
להבים
משלוח רגיל עד 50 ש״ח
משלוח מהיר עד שעה וחצי מהזמנה
עד 95 ש״ח
4 .מובהר כי אין אפשרות לשלם בעד מוצרים באמצעות "נקודות חבר מועדון".
הגנת הפרטיות
13 .אבטחת מידע
1 .בעלי החנות נוקטים באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי הלקוחות ע"י אבטחת השרת בו מאוחסן אתר
האינטרנט.
2 .החנות מוגנת בפרוטוקול .HTTPS
3 .פרטי משתמש ישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981) להלן: "חוק הגנת
הפרטיות").
4 .בעלי החנות ימנעו מהעברת פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים.
5 .למרות האמור לעיל בעלי החנות מתחייבים לעשות ,את המאמצים, כמיטב יכולתם, ובאמצעים העומדים
לרשותם על סודיות פרטי המשתמשים בחנות. עם זאת, מדובר בסביבה מקוונת וככזו אין באפשרות בעלי
החנות להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות לזדוניות לאתר או חשיפת המידע.
6 .עוד יובהר, כי אין באפשרות בעלי החנות למנוע פריצות לחנות ע"י גורמים זרים ומכאן שקיימת אפשרות
לחשיפת המידע המוזן על יד משתמש לגורמים שלישיים.
7 .בנסיבות האמורות לעיל, משתמש מצהיר כי מובן לו שלבעלי החנות אין אפשרות להגן באופן מוחלט
מחשיפת משתמש החנות בפני גורמים זרים.
8 .המשתמש בחנות מוותר בזאת על כל טענה כנגד בעלי החנות בגין פגיעה בפרטיות שמקורה בפעולה
בלתי חוקית של צד שלישי כלשהוא.
14 .תוכן שיווקי והרגלי קניה
1 .באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש קבלת תוכן שיווקי.
2 .יובהר, כי למשתמש תהא אפשרות לבקש מבעלי החנות את הפסקת שליחת המידע השיווקי אליו.
3 .לפיכך, אם המשתמש לא מעוניין עוד בקבלת תוכן שיווקי מהחנות, על המשתמש לבקש מבעלי החנות
את הפסקת שליחת התוכן השיווקי.
4 .החנות שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע הנוגע לאופן השימוש של משתמש החנות, מוצרים
שרכש, עמודים בהם ביקר ו/או הצעות לרכישות בהם צפה באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות
למנגנון cookies ,וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של החנות ולייעול השירות הניתן בחנות
למשתמשים בו.
5 .יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי המשתמש לבקש מבעלי החנות להסיר מידע אישי המצוי
אצל בעלי החנות בחנות והקשור למשתמש.
6 .בנוסף באפשרות המשתמש לחסום את מנגנון ה – cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך
שלא יתאפשר לבעלי החנות לאסוף מידע אודות השימוש של משתמש החנות באמצעות .cookies
7 .סקרי אמינות שביעות הרצון שלכם חשובה לנו ולכן יתכן כי מעת לעת ולאחר רכישת מוצר/ שירות
מהחנות, ישלח דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל של המשתמש לשם קבלת חוות דעת מהחנות אודות
השירות ו/או המוצר שהוזמן. באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש לבעלי החנות לשלוח הודעת דוא"ל
שביעות רצון המשתמש ו/או בקרת איכות.
8 .האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות כל שימוש בנתונים שיצטברו לצורך ניתוח של מידע סטטיסטי ובין
היתר לעשות שימוש בנתונים הסטטיסטים כשאלה לא נושאים פרטים מזהים אודות המשתמשים, לצדדים
שלישיים. אישור משתמש את התקנון ייחשב כהסכמה לכך.
9 .ככל שהמשתמש יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור בתקנון זה, הוא רשאי לבקש בכתב מבעלי
החנות כי מידע הנוגע אליו יימחק מרישומי המשתמשים ו/או לא יימסר לאדם ו/או לכל גורם שהוא.
15 .חובה שבדין/ צו שיפוטי והליך משפטי
1 .בעלי החנות יעשו ככל האפשר כדי להימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש לצדדים שלישיים
שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים בעת הכניסה לחנות, אלא אם כן יהיו בעלי
החנות מחויבים לעשות כן עפ"י הדין ואם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר
ו/או אם התקבל צו שיפוטי המורה לעשות כן.
2 .כמו כן, בעלי החנות יכולים לעשות שימוש במידע פרטי של המשתמש במקרים הבאים:
* אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החנות ו/או האתר או מי מטעמו לצורך
קבלת יעוץ משפטי או לצורך פנייה לערכאות המתאימות.
* אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים
כלשהם, לרבות משתמשים אחרים בחנות ו/או באתר.
* אם המשתמש עשה בחנות שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או
לעודד ביצועו של מעשה כזה;
* הפרטים אשר נמסרים בעת רישום לחנות ו/או ביצוע הזמנה, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של
החנות.
16 .תקשורת שיווקית
1 .הודעות שישלחו למשתמשים בכל דבר ועניין הנוגע לפעילויות החנות לרבות, אך לא רק, בעניין ייעשו על
ידי החנות באתר האינטרנט ו/או בהודעות טקסט ו/או בהודעת דוא"ל ו/או בדואר ישראל ובאמצעי הפרסום
כהגדרתו לעיל.
2 .פרסום גלוי לעין באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של החנות ו/או בחנות ו/או באמצעות
תקשורת ישירה עם משתמשים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט, הכל לפי ערוצי
הפרסום המקובלים לפי בחירת המשתמש, ייחשב כמספק ומשתמש לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע
אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
3 .מוסכם, כי אישור התקנון והרשמה כמשתמש ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לרשת
ופרטים מזהים נוספים, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל במאגר המידע של החנות ולקבלת פרסומות,
הודעות וחומר שיווקי שהחנות תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982,
וזאת באשר למבצעים והנחות המוענקות למשתמשים, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט
שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת
משתמשים של החנות.
4 .למען הסר ספק מובהר כי החנות פטורה מחובת ההודעה מבצעים למשתמש שלא מסר מספר טלפון נייד
בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או אשר לא עדכן את פרטיו אלו ולא תהיה למשתמש טענה
כלשהי כלפי החנות באשר לאי קבלת פרסום. לכן, על כל משתמש ליתן פרטי התקשרות מדויקים.
17 .קניין רוחני
1 .כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחנות ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או
שיטות השיווק, הנראות, העיצוב המזוהים עם החנות ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים בחנות, בין
היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה (להלן: "הקניין הרוחני") הינם
בבעלות בלעדית של בעלי החנות.
2 .אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להדפיס, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהחנות, לרבות זכויות
הקניין הרוחני של בעלי האתר, אלא בקבלת רשות והסכמתם של בעלי החנות מראש ובכתב.
3 .למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני החנות באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל
החנותות החברתיות, ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי החנות, אלא כאמור
באישור בעלי החנות מראש ובכתב.
18 .הפרת תנאי התקנון
1 .במקרה בו משתמש הפר תנאי כלשהו מתנאי השימוש בחנות, תהא אפשרות בעלי החנות:
* לחסום ו/או להשהות ו/או להפסיק את גישת המשתמש לחנות וזאת ללא כל התראה מוקדמת וללא חובת
הנמקה.
* לפעול כנגד המפר בכל ערוץ משפטי לצורך מיצוי זכויות בעלי החנות.
19 .שיפוי
1 .משתמש מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מבעלי החנות, לשפות ו/או לפצות, באופן
מלא, את בעלי החנות, ו/או מי מטעמם בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או
דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או
יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, הנובעים משימוש משתמש בחנות, הפרת תנאי השימוש
על ידי המשתמש, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם החנות.
20 .במקרה של מחלוקת
1 .משתמש החש עצמו נפגע בכל הקשור לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע כלשהו, רשאי לפנות
בכתב לבעלי החנות ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
2 .מחלוקת משפטית בין משתמש לבין בעלי החנות תיושב בביהמ"ש המוסמך לכך עניינית במחוז באר
שבע
3 .הדין שיחול במקרה של כל מחלוקת יהא הדין הישראלי ומקום השיפוט יהא מדינת ישראל בהתאם
לאמור בסעיף כ' 2 לעיל.
21 .תנאים נוספים
1 .בעלי החנות רשאים לפי שיקול דעתם לאפשר גם ללקוחותיו שאינם חברים ו/או משתמשים, להשתתף
במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
2 .המפורט בתקנון זה הינו מחייב. אולם, כל התנהגות של בעלי החנות לטובת משתמש ו/או חבר מועדון
בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של בעלי החנות על
האמור בתקנון זה ו/או תחייבה אותם לנהוג כך בעתיד.
3 .למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות במבצעים כפופה לעמידת המשתמש המועדון מצהיר ומאשר כי
קרא ומסכים להוראות תקנון זה וכן האמור בטופס ההרשמה.
4 .בעלי החנות אינם מתחייבים כי החנות לא תיסגר וכי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע והם
שומרים על הזכות לסגור את החנות ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה בדבר
סגירת החנות תפורסם באחד מערוצי הפרסום לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי החנות.
5 .המחירים המופיעים בחנות כוללים מע"מ כחוק.
6 .בכל שאלה לגבי החנות, רכישת מוצרים, משלוחים וכד' ניתן לפנות למרכז ההזמנות האינטרנטי
שבחנות ו/או באמצעות שיחת טלפון למספר: 6665881-08 .למען נוחיות המשתמש, ניתן להשאיר
הודעה בטופס יצירת הקשר באתר, ונציג מטעם החנות ישיב למשתמש בשעות הפעילות המקובלות.
7 .בעלי החנות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי המשתמש בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמם ובין
מי מטעמם בכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בחנות, חוסר יכולת לפעול באתר, תקלות טכניות,
אובדן מידע, נזק למחשב המשתמש וכן כל נזק אחר.
8 .בכל מקרה, אחריות החנות, לכל טענה שתעלה בדבר אחד ממוצריה לא תעלה מעבר לגובה מחירו של
המוצר כפי ששולם בחנות.
22 .כתובת הנהלת החנות הינה: יצחק רגר 41, באר שבע